NASZE USŁUGI – KSIĘGOWOŚĆ

Ofertę naszego biura rachunkowego adresujemy do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju firmy i nie chcą tracić czasu i energii na żmudną, papierkową robotę. Ślęczenie nad rachunkami, fakturami i innymi dokumentami księgowymi zostawcie Państwo profesjonalistom. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 PROWADZENIE UPROSZCZONYCH EWIDENCJI

W przypadku małych jednostek gospodarczych są to następujące ewidencje:

1. Podatkowa książka przychodów i rozchodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Ryczałt ewidencjonowany dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

3. Rejestry VAT od zakupów i sprzedaży oraz sporządzanie i deklaracje VAT 7, VAT 7K, VAT UE, VAT 27

4. Ewidencje środków trwałych i naliczanie amortyzacji, ewidencji wyposażeni, ewidencji przebiegu pojazdów
Ponadto:

7. Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne

8. Rozliczamy zaliczki pracownicze

9. Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy

10. Przekazujeny zlecającemu wyliczone należności na rzecz Urzędu Skarbowego drogą e- mail , sms lub inną formą dostosowując się do potrzeb klienta


 OBSŁUGA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Kompleksowa obsługa ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych zawierających wszelkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w danym okresie rozliczeniowym. To prowadzenie w sposób ciągły i chronologiczny zapisów księgowych, tworzenie obrotów i sald, dziennika oraz zestawień sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Ponadto prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, ewidencji przebiegów pojazdów, rozliczenie zaliczek pracowniczych, kart bankomatowych, delegacji krajowych i zagranicznych.

 SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH

Obowiązek sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spoczywa na tych podmiotach, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinno cechować się wiarygodnością, kompletnością, sprawdzalnością, prawidłowością i porównywalnością.
W skład rocznego sprawozdania finansowego wchodzi:
1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacja dodatkowa, zawierająca:
·wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
·dodatkowe informacje i objaśnienia,
·zestawienie zmian w kapitale( funduszu) własnym,
·rachunek przepływów pieniężnych

Ponadto sporządzamy:

 REJESTRY VAT

Podatnicy podatku od towarów i usług VAT zobligowani są do posiadania i prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów. Stanowią one podstawę do wypełnienia miesięcznej bądź kwartalnej w zależności od wyboru formy deklaracji VAT 7 lub VAT 7K.

 DEKLARACJE PODATKOWE

W zależności od wybranej formy zobowiązani są Państwo do sporządzania następujących deklaracji podatkowych: PIT 28, PIT 36L, CIT 8, CIT 8/0, PIT 4R, PIT 8B, PIT 11, PIT 40, VAT 7, VAT 7K, VAT UE, VAT 27 i inne.