NASZE USŁUGI – KADRY I PŁACE

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa przygotowana jest do pełnej obsługi działu kadr i płac w firmach zatrudniających do 50 pracowników (na indywidualne zlecenie powyżej tej liczby). Zakres tej usługi jest elastyczny i dostosowany do potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres oferty:

 ADMINISTRACJA KADR

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników jak również ich aktualizacja

2. Analiza i kontrola dokumentów historycznych pracownika

3. Aktualizacja i prowadzenie rejestrów: badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych; szkoleń BHP wstępnych i okresowych

4. Bieżąca obsługa pracowników: wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wymaganych przez instytucje zewnętrzne jak banki i sądy itp. Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz ze zwalnianiem pracowników (umowy o pracę, świadectwa pracy itd.)

5. Ewidencja czasu pracy, wykorzystywania dni wolnych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, zwolnień lekarskich oraz innych absencji pracowników

6. Przygotowywanie dokumentów do ZUS: zgłoszeniowych oraz dokumentów wyrejestrowujących z ubezpieczeń

7. Konsultacje i porady dla klienta w bieżących sprawach pracowniczych

8. Informowanie klienta o ważniejszych zmianach w polskim prawie pracy ,dotyczących spraw
kadrowych

 ADMINISTRACJA PŁAC

1. Naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnych

2. Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Regulaminu Wynagradzania obowiązującego u Klienta

3. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz raportów RMUA dla pracowników

4. Naliczanie nadgodzin, premii, dodatków i innych świadczeń pracowniczych

5. Rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej oraz indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników

6. Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań

7. Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych